Bůh vybírá partnera 8. Příprava je povinnost, ne volba - pokračování

02.11.2015 20:06

2. Emocionálně bezpečný

Chcete-li být v bezpečí emocionálně, potřebujete vědět, kdo jste v Kristu. Pokud vstoupíte do manželství s někým, kdo není emocionálně bezpečný, tak se budete cítit jako byste chodili po vejcích, budete se bát něco říct nebo udělat aby nenastal výbuch hněvu nebo dokonce napadení. Pokud lidé mají závažné emocionální problémy, znamená to, že bojují s neodpuštěním, záští a s křivdami a že jsou zpravidla naplněni nepatřičným hněvem. Nepatřičný hněv nastane, když přenášejí svůj hněv na toho, kdo jim nic špatného nedělá. Jestliže takoví lidé byli v minulosti zneužíváni, prožívali mnoho odmítnutí nebo nedostali dostatek lásky a povzbuzení ze strany rodičů, pokud duše těchto lidí nebyla uzdravena a osvobozena, budou na svou obranu reagovat ve strachu, hněvu a dokonce i násilím.

Nezhojené emoce se obyčejně projevují v urážení se, hněvu, zášti, hrubosti, hořkosti a kontrole, také v tom, že je pro ně těžké odpustit a milovat toho, kdo je urazil, ať se to stalo náhodně nebo úmyslně. Dalšími symptomy jsou přilepení se k někomu, nadměrná žárlivost, vlastnictví, podezírání, nebo i paranoia (která může být výsledkem prožitého odmítnutí nebo rostoucí nevěry). Jestliže se toto projevuje v životě člověka, tak není ještě připraven na vstup do manželství nebo na vztah.

Jestliže chcete vstoupit do manželství, je lepší řešit tyto otázky pokud jste ještě svobodní. Ať Kristův kříž ve vás dokoná svou úplnou práci. Když jste bezpeční v Kristu, nikdo a nic vás nemůže urazit a zlomit, protože jste hluboce vkořeněni v Něm a v Jeho lásce. Jediné, co je pro vás skutečně důležité je to, co si o vás myslí Ježíš a ne někdo jiný. To je to, co dělá lidi emocionálně bezpečnými a kvalifikuje je ke vstupu do manželství.

3. Dobré vztahy v rodině

Rodinné vztahy nemusí být dokonalé, ale jestliže je v nich spousta bojů, hněvu, hořkosti, kontroly, rozdělení a neshod, měli byste to brát jako varovné znamení. Jedna věc je, pokud rodina nemá dobrý vztah k tomu člověku kvůli jeho posvěcení se Ježíši, ale jestli je to kvůli tomu, že on sám týrá svou rodinu, je sobecký, pyšný, manipuluje, ponižuje, hledá chyby nebo dokonce používá násilí, nemějte s takovým člověkem nic společného. Nejspíš se tak bude chovat i k vám, když vstoupíte do manželství.

4. Etiketa

Potenciální manželé by měli mít určitou míru slušnosti, týkající se jejich vzhledu a chování. Jestliže jsou nedbalí na svůj vzhled (péči o sebe a hygienu), je to obyčejně i známka nedbalosti i v dalších oblastech jejich života. Pod touto nedbalostí mohou být skryty i jiné věci, se kterými je potřeba se vyrovnat (nízké sebevědomí, nepřijetí, vzpoura...). Z druhé strany je možné také mnoho říct o druhé krajnosti, kdy lidé jsou příliš zaneprázdněni tím, jak vypadají a co si oblékají. Někteří lidé jsou tak pohlceni hledáním perfektního vzhledu ve všech směrech že nedovolí, aby je někdo viděl, když vypadají špatně. To je hlavní znamení jejich nejistoty. Najít dobrou rovnováhu, jak dobře vypadat zdravým a důstojným způsobem bez jakýchkoli starostí, je klíčové.

5. Fyzická pohoda

Jestli chcete někoho, kdo je fyzicky silný a zdravý, musíte také patřit do stejné kategorie. Fyzické cvičení je dobré a užitečné pro všechny. Budete ostřeji myslet, zbaví vás stresu, je skvělé pro krevní oběh, odstraňuje toxiny. Udržuje vás zdravými a silnými. Váš celkový pocit pohody a zdraví se zvyšuje.

Společně s fyzickým cvičením jde zdravá výživa. V době přípravy na manželství je cílem osvobodit se od jakýchkoli závislostí a neřestí, které jsou škodlivé pro vaše zdraví. Začněte provádět změny s cílem zlepšit kvalitu vašeho života ještě v době, pokud nejste v manželství.

6. Sebeovládání

Podívejte se, zda se osoba, kterou si chcete vzít, ovládá. Praktikuje váš potencionální manželský partner sebekontrolu v oblasti sexuální touhy, vášně, jednání, charakteru, emocí, výdajů, financí a času? Je disciplinovaný a jedná zodpovědně? Jestliže je v jeho životě oblast, kde se neovládá, tak pravděpodobně existují i další oblasti, kterou jsou mimo jeho kontrolu. V žádném případě by člověk nikdy neměl sexuálně, emocionálně, mentálně, fyzicky, materiálně nebo duchovně zneužívat svého budoucího manželského partnera.

Utíkej před mladickými žádostmi, usiluj o spravedlnost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. (2. Timoteovi 2:22).

Lidé, kteří jsou ve zbožných Bohem organizovaných vztazích, mají společně horlivě ochraňovat sebeúctu, čistotu, důstojnost a pohodu. Pokud existuje nějaký kompromis v jakékoli v těchto oblastí, znamená to problém. Jestliže jeden nabádá druhého k hříchu, zejména sexuálnímu, tehdy musí duchovně silný člověk rychle ukončit takový vztah a to bez omluv. Komu se tento člověk chce líbit? Problémy v předmanželském vztahu nebudou vyřešeny manželstvím, ale budou přeneseny do manželství. Studie ukazují, že muži a ženy, kteří mají sex před svatbou, mají mnohem větší tendence dopouštět se sexuální nevěrnosti v manželství.

Také existují lidé se špatnou a nekontrolovatelnou povahou. Jestliže člověk ztrácí sebekontrolu se svými rodiči, bratry a sestrami, nebo s kýmkoli, kdo mu nedovoluje jít svou cestou, takový člověk se bude stejně chovat i k vám. Jestli se mu to podařilo před vámi skrývat v době vašeho vztahu před manželstvím, tak se to všechno projeví, jakmile vstoupíte do manželství. Lidé, jejichž dětství bylo podobné bitevnímu poli, nejspíš to samé udělají i ze svého manželství. Zpravidla se muž chová ke své ženě stejně, jak se chová ke své matce. Žena bude reagovat na muže stejně, jak reaguje na svého otce.

7. Dobrý úvěrový rating

Je dobře známé, že finanční problémy jsou příčinou problémů v rodině a rozvodů. Přesto mnozí vstupují do manželství téměř bez přemýšlení, jak zacházet s financemi. Jestliže můžete ve vaší aktuální finanční situaci zabezpečit jenom sebe, tak nejste připraveni vstoupit do manželství. Jestliže váš potencionální manželský partner má špatný úvěrový rating, je to důkaz, že má nezodpovědný vztah k financím. Jestliže má mnoho dluhů, znamená to, že mu chybí sebekontrola. Jestliže tak jedná před svatbou, bude mít takový zvyk i po svatbě. Přesvědčte se, že má sebeovládání a disciplínu, že je moudrý a dobrý správce svých financí.