Bůh vybírá partnera 8. Příprava je povinnost, ne volba - pokračování 4

07.11.2015 20:40

Jak se má žena připravit k manželství?

Věřím, že se ženy mohou hodně naučit a také těžit z moudrosti, nalezené v Příslovích. Rozvíjejte ty zbožné povahové vlastnosti charakteru, uvedené pro muže, ale také následující další charakteristiky, které jsou životně důležité pro ženy.

Poddanost.Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve; On je zachráncem těla. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům“ (Efezským 5:22-24).

Pavel říká ženám, jak být pokornými, vážit si a podporovat své muže. Chovejte se ke svému muži jako ke Kristu, respektujte ho a jeho vedení. V současném světě jsou dvě krajnosti, které vidíme mezi ženami: jedny jsou jako otrokyně, jako rohožka, o kterou vytírají nohy, ale druhé ovládají. Ani jedno není dobré.

Typ „rohožka“ dovoluje manželovi špatně s ní zacházet, využívat ji a manipulovat. Je potřeba vědět, kdy říct „ne“, pokud muž překročí hranici toho, co je z biblického hlediska odpovídající a normální. V kontrastu dominantní typ ženy jedná špatně a manipuluje svým mužem, miluje poroučení. Takové ženy si rády myslí, že jistě že je muž hlavou domova, ale žena je krk, který hlavu řídí. Tento typ žen musí dovolit svému manželovi vzít zodpovědnost a přijímat konečná rozhodnutí, dát mu možnost dělat chyby. Žena může být šéfem v zaměstnání nebo vedoucí organizace, ale když přijde domů, musí dovolit manželovi být hlavou, poddat se mu a respektovat jeho vedení.

Být poddaná není známkou slabosti. Uznávaná žena ví, jak respektovat a vážit si jiných. „Chci, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh“ (1. Korintským 11:3). Bůh chce, abychom znali Boží řád a žili podle toho. V souladu s Jeho řádem je manžel hlavou a vedoucím ženy bez ohledu na to, jak silný je jeho charakter. To je to, co se líbí Bohu.

Rozvážnost. Ženám se naléhavě doporučuje, aby byly rozvážné, taktní, rozumné a opatrné. Rozvážnost jde často ruku v ruce s Boží moudrostí.

Zlatý kroužek na rypáku vepře je žena krásná, ale nerozvážná“ (Přísloví 11:22). „Můj synu, ať nesejdou z tvých očí; střež obezřetnost a rozvahu a budou životem pro tvou duši a ozdobou pro tvůj krk. Tehdy půjdeš bezpečně svou cestou a tvoje noha neklopýtne. Když ulehneš, nebudeš se strachovat; lehneš si, a tvůj spánek bude příjemný“ (Přísloví 3:21-24).

Rozvážnost znamená mít zdravý rozum a citlivost, potřebnou k tomu, abychom nepřiváděli do rozpaků a nerozlaďovali jiné, dávat svobodu a právo na svůj názor, svobodu rozhodovat a mít schopnost držet citlivé informace v tajnosti. Jako ženy se musíme naučit rozvíjet rozvážnost. To nám může ušetřit spoustu nepříjemností a pomoct klidně a jistě chodit.

Něžnost. Musíme být něžné ve svém chování a řeči. Pokud jednáme laskavě, změkčuje to tvrdá srdce. Když říkáme svůj názor, dáváme návrhy, konstruktivní kritiku nebo korekci, máme to dělat v mírném laskavém duchu, bude to přijato lépe, než doporučení v ostrém tónu. „Vlídná odpověď odvrátí zlobu, ale slovo, které zraňuje, budí hněv“ (Přísloví 15:1).

Moudrost. Buďte moudré a přijímejte dobrá rozhodnutí. Nebuďte hloupé. Dívejte se a plánujte dopředu. Poslechněte moudrou radu. „Paní Hloupost je halasná, prostoduchá, nic neví“ (Přísloví 9:13). „Dům a majetek jsou dědictvím otců, ale rozumná žena je od Hospodina“ (Přísloví 19:14).

Mírumilovnost. Nebuďte nevrlé a nenadávejte. Bible varuje muže, aby se vyhýbali takovým ženám. „Syn hlupák je svému otci pohromou, sváry se ženou jsou jako stálé kapání vody“ (Přísloví 19:13). „Lepší je bydlet v koutě na střeše nežli společně v domě se svárlivou ženou“ (Přísloví 21:9).

Velkorysost. „Zdatná žena je korunou svého manžela, ale jako hniloba v jeho kostech je ta, která dělá hanbu“ (Přísloví 12:4).

Skromnost. „Vaše ozdoba ať není vnější: spletené vlasy, navlékání zlatých šperků, oblékání šatů, nýbrž skrytý člověk srdce v nepomíjitelnosti tichého a pokojného ducha, který je před Bohem vzácný. Tak se kdysi zdobily i svaté ženy, které doufaly v Boha a podřizovaly se svým mužům; jako Sára poslouchala Abrahama a nazývala ho pánem. Vy jste se staly jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte-li se ničím zastrašit“ (1. Petrova 3:3-6).

Takové mají být ženy podle Božího záměru. Zbožná žena přebývá v Duchu svatém, ví, že není důležitý její vnější vzhled a šperky, ale vnitřní krása a charakter. Pokud rozvíjí svou vnitřní krásu, laskavost a dobrotu, Boha to těší. Z toho vychází opravdová krása. Budete jako ženy v minulosti, které jednaly se svými muži s láskou a s respektem. Když se stanete takovými ženami, skutečně vás budou považovat za dcery Sáry – nebojácné, neznepokojující se, ale úplně důvěřující Bohu.

Umět domácí práce. Ženy musí umět uklízet a vařit. V dnešní době mnoho žen nevěnuje pozornost péči o domov. Jejich zevnějšek je v pořádku, ale doma mají nepořádek. Jestli jste jedna z těch žen, vezměte si kuchařku a naučte se vařit. Jestli chcete mít manžela, naučte se vařit dobré, zdravé jídlo. Naučte se různá jídla různých zemí. Naučte se péct, aby když budete mít děti, mohly si pochutnat na máminých buchtách a zákuscích. Naučte se doma uklízet. Nikdo nechce žít v neuklizeném, špinavém bytě. Ustanovte doma standard čistoty. Říká se, že čistota je následující po zbožnosti. Budete se cítit lépe, když budete umět tyto věci. Podívejte se pravdě do očí: vaše maminka nebude žít s vámi, aby vás učila. Zdokonalujte se ve vaření a úklidu, můžete svými schopnostmi požehnat i jiné rodiny.