Bůh vybírá partnera 8. Příprava je povinnost, ne volba - pokračování 3

06.11.2015 17:16

Jak se má muž připravit na manželství?

Níže je uveden soupis pro muže:

1. Role vedení

Chci, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh“ (1. Korintským 11:3). V tomto místě Písma nám Pavel ukazuje, že všechno začíná z vedoucí pozice Boha-Otce jako hlavy Krista, potom je Kristus jako hlava muže a nakonec muž jako hlava ženy. To je přesná biblická představa o roli muže, který nakonec převezme roli otce. Musí reprezentovat Krista manželce a dětem. Je to obrovská zodpovědnost a svaté privilegium!

Všimla jsem si, že v současné společnosti stále více mužů nepřijímá vedoucí roli v rodině a stávají se pasivními a nerozhodnými. Zpravidla jsou v manželství se silnou ženou, která bere do svých rukou otěže vedení. Ale Bůh nestvořil takovou interakci mezi manželi. Věřím, že ženy mohou sloužit a zaujímat vedoucí pozice, když se to týká služby a jejich zaměstnání. Ale co se týká manželství, muž je povolán být hlavním vedoucím. On vede a přijímá konečné rozhodnutí. Žena se může rovnoprávně sdílet s tím, co přijala od Boha, svým názorem nebo radou, ale muž musí přijmout konečné rozhodnutí, zejména ohledně závažných otázek. Ona může rozhodovat v těch oblastech, ve kterých je muž slabý nebo neprojevuje žádný zájem, ale v žádném případě nemá přejímat vedení a manipulovat nebo ho ponižovat.

Na druhé straně jsou muži, kteří projevují násilí a příliš kontrolují. Žena se obvykle stane rohožkou na vytírání nohou, muž ji necení a nectí jako rovnoprávného partnera. Nemůže mluvit nebo cokoli dělat, dokud jí to muž nedovolí. Tito muži se stávají diktátory, dělají ze svých žen otroky v nezdravém poddání, nemilují je a neoceňují.

V takovém případě manželé špatně zachází se svými ženami a neplní svou biblickou roli, jak je psáno: „Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem: Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve; On je zachráncem těla. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům.

Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ni vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná. Takto jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně, jako i Kristus o církev. Vždyť jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí.

Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě, a budou ti dva jedno tělo.‘ Toto tajemství je veliké; vztahuji je však na Krista a na církev. Ale také jeden každý z vás ať miluje svou ženu jako sám sebe a žena ať se bojí svého muže (Efezským 5:21-33).

Písmo jasně vysvětluje příslušné role manžela a manželky a jak se má jeden k druhému chovat. Manžel má milovat a ochraňovat ženu, protože je hlavou a vede ji. Muži byli stvořeni jako iniciátoři, zatímco ženy byly stvořeny, aby reagovaly. V zásadě jestli manžel není spokojený s tím, jak se jeho žena k němu chová, bylo by dobré aby si uvědomil, jak se on chová k ní: ona reaguje na jeho chování. Muži se musí učit a rozvíjet, jak si cenit ženy, jak ji milovat. Žena bude reagovat úctou k manželovi a bude ho podporovat, když cítí bezpečí a pečující vztah z jeho strany.

Muži, jestli si stěžujete, že vás vaše žena ovládá, možná je to proto, že jí dáváte příliš mnoho autority a svobody, víc, než by měla mít, – do takové míry, že už nemáte žádné právo rozhodování a nemůžete doma dělat nejdůležitější rozhodnutí. Nastal čas najít své místo a zaujmout pevnou pozici. Žena, která má přirozeně silnější charakter než její manžel, musí praktikovat a učit se udělat krok zpět a pomáhat svému muži rozvíjet se v jeho pozici. Ženy mají pomáhat svým manželům získat jistotu v rozhodování, vedení a při výběru dobrých řešení. Ženy mají být dostatečně milosrdné a dovolit dělat chyby. Mohou být samy sebou, ale více pokorné, vážit si, ctít a podporovat své muže v roli vedení.

Muži, vezměte si v Bibli příklad z Ježíše, jak On miluje, pečuje a obětuje se pro Církev, pro svou Nevěstu. Je největší a nejromantičtější Milovník ze všech. Poznejte, jak On vede, miluje a jedná se svou Nevěstou. Veďte znajíce, jak slyšet Boží hlas a nabádání. Buďte citliví k vedení Duchem svatým. Mějte oči, které vidí, uši, které slyší. Znejte Boží Slovo tak, abyste věděli, kdy mluví Bůh a kdy ďábel. Bůh vás nikdy nebude nutit dělat něco proti Božímu Slovu. Ukazujte příkladem, a nejen slovem, ne s bičem, ale skrze zbožné vedení a jednání. Služte jiným a neočekávejte, že budou sloužit vám. Respektujte ostatní před tím, než budou oni respektovat vás.

2. Zbožný charakter

k poznání moudrosti a kázně, k porozumění řečem rozumným, k přijetí rozumné kázně, spravedlnosti, práva a přímosti“ (Přísloví 1:2-3).

Každý člověk má rozvíjet zbožný charakter. Naučte se z Božího Slova, jak se stát člověkem, jakým vás Bůh stvořil. Ještě když jsem byla mladistvá, zbudovala jsem si v sobě zvyk každý den číst a přemýšlet nad jednou kapitolou Přísloví. Pomohlo mi to stát se moudrou, rozlišovat a dělat správná rozhodnutí. V Přísloví je 31 kapitol – na celý měsíc. Čtěte každý den jednu kapitolu, tehdy můžete přečíst Přísloví 12 krát za rok. Moudrosti nebudete mít nikdy dost (Přísloví 4:5-15, 24:5-6).

Rozvíjejte svůj charakter ještě před tím, než se oženíte.

Pokora. Buďte skromní, ale jistí v tom, kdo jste v Kristu, ne v sobě samém, ne tak pyšní, abyste se nepřiznali, když nemáte pravdu. Buďte schopni vzít na sebe vinu a omluvit se. Naučte se, pokud je to potřeba, přijmout konstruktivní kritiku a korekci. Buďte dostatečně skromní, abyste vyslechli lidi a čas od času jim dovolili mít pravdu. „Bázeň před Hospodinem je kázní moudrosti, před slávou je pokora“ (Přísloví 15:33). „Důsledkem pokory a bázně před Hospodinem je bohatství, sláva a život“. (Přísloví 22:4).

Čestnost. Buďte čestní ve slovech i činech. Buďte čestní ve vztahu k sobě samému i k jiným. Držte své slovo. Odstraňte z vašich slov a činů veškerou lež a pokrytectví. „Kdo žije bezúhonně, bude žít v bezpečí, kdo však převrací své cesty, bude odhalen“ (Přísloví 10:9). „Lživé rty jsou pro Hospodina ohavností, avšak milí jsou mu ti, kdo jednají věrně“ (Přísloví 12:22).

Moudrost. Buďte člověkem moudrosti, ne bláznovství, který neví, jak přijímat dobrá a moudrá rozhodnutí v souladu s Božími standardy, nejen logická. Mějte vhled. Zamyslete se nad svými slovy, kroky a jednáním. „Získat moudrost je mnohem lepší nežli zlato, získat rozumnost je lepší vyvolit nežli stříbro“ (Přísloví 16:16). „Kdo získá rozum, miluje svou duši; kdo zachovává rozumnost, nalezne dobro“ (Přísloví 19:8).

Čistota. Mějte čisté motivy a záměry. Chovejte se k ženě tak, jako k vlastní matce nebo sestře – s úctou, respektem, s čistou a svatou láskou, ale ne s chtíčem, nemravně, s hněvem, agresí nebo násilím. „ Nikdo ať tebou nepohrdá pro tvé mládí, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, v Duchu, ve víře, v čistotě“ (1. Timoteovi 4:12).

Sebekontrola. Ovládejte svou vášeň, touhu, charakter, výdaje, jídlo, dokonce i zaměstnání – nebuďte workoholikem. „A právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou víru ctností, ctnost poznáním, poznání sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí, vytrvalost zbožností“, (2. Petrova 1:5-6).

Pokoj. Naučte se být v pokoji se sebou samým i s druhými. Nevyvolávejte nepokoje a vášnivé spory. Naučte se řešit otázky klidně a jemně. „Drž se bezúhonného, hleď na přímého, vždyť pokojným lidem patří budoucnost“ (Žalm 37:37).

Humor. Buďte člověkem s dobrým smyslem pro humor. Naučte se smát se nepřátelům, když se věci nevyvíjí dobře, svým vlastním chybám, slabostem a nedokonalosti. Uvolněte se a radujte. Neberte sami sebe příliš vážně. Každá žena ocení smích, pokud neponižuje někoho jiného. „Netrapte se, protože radost z Hospodina bude vaší silou“. (Nehemiáš 8:10).

Jednání. Nikdy není pozdě naučit se být gentlemanem. Pokud budete mít dobré mravy, žena bude reagovat podobně. Buďte uctivý, zdvořilý, vděčný, pozorný a přemýšlivý. Žádná žena neodolá dobře vychovanému muži.

Romantičnost. Naučte se z Písně písní, jaký je náš Bůh romantický přítel. Poznejte, jak upřímně miluje a hýčká ženu, kterou Bůh vybral, aby byla vaší manželkou. Stojí to čas a úsilí, ale nebudete litovat její reakce. „Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ni vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná (Efezským 5:25-27).

Něžnost. Pokud někoho napravujete, buďte dobrý a něžný. Buďte ohleduplný a pozorný, zvláště v každodenních věcech a řeči. „Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí“ (Přísloví 15:4).

Boží bázeň. Počátek moudrosti je Boží bázeň. Respektujte a zalibujte se Bohu a ne lidem. Starejte se více o to, co si myslí Bůh, než co si mohou myslet jiní. Mějte mysl Kristovu – zbožný názor. „Školou moudrosti je úcta k Hospodinu; slávu předchází pokora“. (Přísloví 15:33).

Optimismus. Vždy přemýšlejte a odkrývejte to nejlepší v druhých. Buďte pozitivní v jednání i v řeči. Buďte inspirátorem. Buďte rychlý pochválit, pomalý na kritiku.

Horlivost. Buďte pracovitý a pilný, a dostanete zaslouženou odměnu, budete žít v dostatku, ne v chudobě. Buďte dobrým živitelem. Pokud jste pilný, Bůh bude žehnat každé dílo vašich rukou. Líní nikdy nedostihnou v životě úspěch, vždy jen touží a sní o něčem, ale nikdy to nedostanou. Ani jedna žena se nechce vdát za někoho, kdo je líný a nezodpovědný. „Nedbalá ruka způsobuje chudobu, avšak ruka pilných získává bohatství“ (Přísloví 10:4). „Lenoch dychtí a nic nemá, ale touha pilných se naplní“ (Přísloví 13:4).

Služba. Buďte tím, kdo rád slouží jiným. Pokud jste svobodný, vyberte si rodinu, jejíž částí můžete být a najděte způsob, jak jim sloužit a pomáhat. Nejlepší způsob, jak se naučit a připravit pro manželství je sloužit rodinám. Můžete vidět reálné věci, které vznikají v procesu práce rodiny, a co je potřeba, abyste byl skvělým manželem a otcem. Také to odstraní jakákoli lživá očekávání od manželství.

Můžete také sloužit v místní církvi a v jiných službách, které dělají dobré dílo pro Boží království. Můžete být uvaděčem, řidičem, přímluvcem, zvukařem, atd. Také můžete jet na krátkodobou misii a být požehnáním pro cizí země. Žijte, abyste dával. Posvěťte se svaté službě a Bůh vás bohatě odmění. Když uděláte ze svého života požehnání pro druhé, vždy se to k vám bude vracet. Služba jiným ochrání vaši mysl od myšlenek osamělosti, pokud se obklopíte Boží rodinou.