Bůh vybírá partnera - 7. Svobodní pro Boha

22.10.2015 16:25

7. Svobodní pro Boha

Podobně jako cholesterol pokrývá tepny a omezuje průtok krve v našich fyzických tělech, tak také pohrdání Boží přítomností zatvrzuje naše srdce a pošpiňuje ho, omezuje proud Božího Ducha k nám. Nepřítel přichází, aby nás rozptyloval. Svět nás zve a pokouší. Existuje množství věcí, které vyžadují naši pozornost, ale především naše tělo nás odtahuje od Boha a vynucuje si, abychom ho obsluhovali.

Musíme se rozhodnout! Musíme aktivovat svou vůli. Náš problém není v geografické poloze nebo v okolnostech, ale v nás! Musíme se vrátit na tajné místo blízkosti s Bohem. Když to pravidelně budeme dělat, Bůh nás obnoví a proud Božího Ducha se vrátí.

Musíme přijít k Němu, protože chce mít s námi hlubokou komunikaci. Bůh pro nás má velké skutky a věci. Přišel, aby zničil všechny překážky a úskalí. Z naší neustálé blízkosti s Ním se uvolní nové věci. Bude rodit Své cíle a záměry v nás a skrze nás. Bůh se chce stát pro nás Otcem.

Ježíš říká: „Nepřijdu do vašich problémů, ale přiblížím se natolik, že můžete vyjít z problémů a projít Mou cestu“. Očekává nás, takže můžeme vyjít z naší loďky a setkat se s Ním. Představte si, co všechno můžeme udělat skrze Něho, pokud všechno začneme dělat Jeho způsobem.

Randění a závazky jsou protiklady

Pokud jste nenavázali vztahy s vedoucími církve nebo jestliže nejste členem církve, tak jste příliš daleko od připravenosti ke vztahu a od vytvoření dobrého a rostoucího vztahu s Bohem. Jestliže není vaší prioritou rostoucí silný vztah s Bohem, tak jak potom může všechno ostatní ve vašem životě být v souladu s Ním? Jak si můžete být jistí že to, co děláte se svým životem, je částí Jeho plánu pro vás, jestliže nejste dostatečně blízko Jemu, abyste slyšeli Jeho hlas?

To je to, co nazývám „rande“ s Bohem. To popisuje ty lidi, kteří poprosili Ježíše, aby byl jejich Spasitelem, ale kteří Ho neudělali Pánem svých životů. Oni se v podstatě jako dřív zabývají svými věcmi, žijí svým životem na vlastní pěst a jsou sami sobě pánem. Jejich vztah s Bohem je povrchní jako rande, protože nejsou skutečně oddaní Bohu. Tráví s Ním čas jenom tehdy, když potřebují Jeho pomoc. Ale když Ho nepotřebují, opouští Ho kvůli jinému milenci. Vybírají si v Jeho Slově to, čemu chtějí věřit a co chtějí praktikovat. Myslí si, že mají svou vlastní smlouvu s Bohem, ale v jejich vztahu nebo v poznání Jeho není hloubka. To znamená chodit s Bohem na rande.

Jenom ten, kdo je úplně vydaný a duchovně v manželství s Ním, má neustálou blízkost a vztah s Ním, může se úplně podřídit Jemu a Jeho cestám. Proto posvěcená Nevěsta – je jediným člověkem, který může nosit Jeho jméno. Když k Němu přicházíte jen na rande, nemůžete nosit Jeho jméno – bez závazků, jen nestálá intrika nebo „sentimentální proud“, soustředěný na to, co můžete od Něho dostat. Ale jenom ti, kteří jsou skutečně posvěceni Jemu, jsou Jeho. Nejen že budou nosit Jeho jméno, ale také mají právo na všechna Jeho požehnání – lékařské, stomatologické, finanční, materiální a duchovní bohatství, emocionální a psychickou celistvost. Vztahy randění nemají tato privilegia.

Proto před tím, než se zapojíte do vztahu – jestli chcete, aby jste ze vztahu měli užitek, abyste toho nelitovali a nestyděli se, nepřineslo vám to negativní důsledky – důrazně vám radím nejdříve si dát do správného pořadí priority. Přesvědčte se, že máte skutečný a neustále rostoucí vztah s Ježíšem Kristem a jste Mu oddáni. Ujistěte se, že Bůh není posazen na zadní sedadlo ve vašich vztazích a že se všechno ve vašem životě točí kolem Něho. Ať On je prioritou číslo jedna ve vašem životě.

Když to uděláte, najděte si církev která praktikuje to, čemu věříte, aby to byla skutečná Církev Boha a žila v souladu s tím, co říká Bible. Staňte se členem té církve a rozvíjejte dobré a blízké vztahy s pastorem, vedoucími i ostatními lidmi. Budete vědět že Bůh vás vede, když pocítíte silné božské spojení v Duchu s pastory a vedoucími a když v duchu pocítíte, že to je to, kde Bůh chce, abyste vyrostli v Něm. Jak můžete důvěřovat a poddávat se Bohu, jestli nemůžete upřímně a opravdově důvěřovat církvi a podřizovat se pastoru? Jak se můžete nazývat opravdovým Božím dítětem a učedníkem Boha, jestliže nikdy nikomu nedovolíte vás učit a vést na osobní úrovni? Kromě toho, jak budete moci důvěřovat a podřizovat svůj život manželovi nebo manželce?

Jak se chováme k duchovním vedoucím v našem životě odráží to, jak se chováme k Bohu. V Božím Království nejsou osamělí tuláci. „Samotáři jde jen o vlastní choutky, každou rozumnou radou pohrdne“ (Přísloví 18:1).

Jak se úspěšně můžete stát podobnými Kristu, jestli jdete v křesťanství podle svého uvážení a nikdo vás ničemu neučí? On nenaplánoval takové křesťanství. Je to podobné tomu, když se narodí dítě na tento svět a hned by se muselo samo krmit a postarat se o sebe. Dítě zemře, jestliže nedostane řádnou péči. Zemřete duchovně, jestliže budete všechno dělat podle svého uvážení. Vrátíte se na místo, odkud jste přišli – do temnoty ztraceného světa.

Musíte se rozhodnout. Udělejte svou víru věčným závazkem a ne jenom letmým pocitem. Když se přiblížíte k Bohu, přiblíží se k vám. Stejně jako při fyzickém cvičení nebo v manželství – dostanete to, co jste do něho vložili. Žijte, abyste Ho stále víc poznávali a oslavovali. Ať Mu váš život zcela patří a On jím plně vládne, jak říká ve svém Slově: „S Kristem jsem ukřižován: nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne“ (Galatským 2:20).

V tomto verši dostáváme celkový obraz toho života, který máme žít po znovuzrození. Je to neustálé vydávání našeho života Ježíši, ne jen jednorázové. Je to nový život vírou v Ježíše, ve kterém svěřujeme svůj život Jemu a neustále jsme na Něm závislí. Náš život už není náš, ale Jeho pro věčnost, je potřeba žít podle Jeho vůle, poslouchat a těšit Ho do konce našich dnů. To znamená být Božími dětmi. Jenom tehdy, když žijeme takovým způsobem, můžeme dostat plnost toho, co znamená být Jeho.

Je to podivuhodný život a zkušenost! Mohu svědčit o Jeho dobrotě, lásce a věrnosti. Bůh nás vždy odměňuje mnohem více, než jsme obětovali v poslušnosti Jemu. Je nejen ohromný Bůh, ale také největší Otec ze všech, kteří kdy byli!

Když se naučíte slyšet Jeho hlas a znát Jeho cesty, lehce poznáte, jestli jste na správné cestě. Pokud rozvíjíte svou citlivost na Jeho hlas a srdce a přejete si jen jedno – líbit se Bohu, bude vést každý váš krok. Vždy je s vámi aby vás pozvedl, když padáte. Dá vám sílu dělat to, co je správné. Vždy dává odměnu za každou oběť, kterou přinesete pro to, abyste naplnili Jeho vůli. Jakému velikému a milujícímu Bohu sloužíme! Ať je jediným, kdo nás v životě vede. Najděte integritu v Něm, tehdy budete opravdu naplněni. Jestli manželství – chce vám ho dát jako dar, důvěřujte Mu, aby to nadpřirozeně udělal. Stojí to za to si počkat.