Bůh vybírá partnera - 7. Svobodní pro Boha - dokončení

27.10.2015 22:49

Reformující sláva

Naše služba je známá jako „Boží sláva“, která mění lidi. Vidíme, jak sláva nebe sestupuje na naše shromáždění a v důsledku toho se děje mnoho uzdravení, zázraků, znamení, spasení a osvobození. Ale při tom všem cítím ve svém srdci, že Bůh má pro své děti v budoucnosti mnohem více, že jsme se sotva dotkli povrchu toho, co Jeho sláva může reálně udělat v nás a skrze nás. Bůh mi řekl, že chce, aby Jeho sláva vtrhla nejenom do našeho ducha, duše a těla, ale i do našeho osobního života. Ano, Bůh chce být s námi více „osobní a intimní“. Řekl mi, že jestli jeho lid dovolí Jeho slávě vejít do svých osobních životů a do vztahů, tak v této oblasti bude mezi Božím lidem nejen probuzení, ale i „reformující sláva“.

Bůh mi prorocky ukázal, že to chce pozvednout na vyšší úroveň, od probuzení k revoluci. Probuzení není konečným cílem Boha nebo konečným cílem pro Jeho lid. Probuzení je jenom první etapa ze tří etap. Probuzení je probuzení Božího lidu z dřímoty, návrat k životu ze stavu smrti. Revoluce provází probuzení. Revoluce je úplné a násilné svržení ustanovené vlády nebo politického systému, radikální komplexní změna ve společnosti a sociální struktuře, zvláště pokud je provedena najednou a provázena násilím.

To znamená, že Boží sláva vtrhne a pronikne do Božích dětí, když se radikálně znovuzrodí z mrtvých a to přivede do ohně jejich cíle a předurčení. To způsobí náhlou a dramatickou revoluci – plné a radikální svržení existujícího systému a duchovní struktury. Bude to duchovní revoluce, kterou začne množství Božích lidí, naplněných a pohybujících se v Boží slávě a moci. Budou vyhánět démony ve jménu Ježíše, mluvit jinými jazyky, uzdravovat nemocné a kázat Boží slovo po celém světě.

Po celou tuto dobu bude Pán potvrzovat své Slovo znameními a zázraky. Tato revoluce bude zahrnovat všechny, kteří se nazývají Jeho syny a dcerami v jakémkoli věku, ale v čele bude mládež. To je obraz, který mi Bůh ukázal jako určitého druhu revoluci, kterou má v úmyslu přinést a rozšířit po celé Americe a do jiných zemí. Bude nakažlivá a nezastaví se. To je druhá etapa.

Třetí etapou bude váda Božího lidu tady na zemi, která bude pokračovat i v nové zemi, kde budeme vládnout nejen našim situacím, zemským starostem a sílám temnoty, ale také samotným přírodním živlům, zvířatům, stvořením, času i gravitaci... Pokud budou Boží děti chodit v posvěcení, svatosti, slávě a moci, otřeseme tímto světem jako nikdy dřív. Opozice bude, ale uvidíme její porážku, protože Bůh je na naší straně. Tehdy ani jedna zbraň, učiněná proti nám, nebude úspěšná vzhledem k úrovni autority a moci, ve které budeme chodit a jednat (Izaiáš 54:15-17)

Pokud Boží lid přijme zjevení o tajemstvích a cíli celibátu v Jeho slávě, nejen svobodní v Těle Kristově budou obnoveni, ale také manželství a rodiny. Bude to mít vliv na všechny vztahy, protože před tím, než vznikly rodiny, byly manželské páry a před tím to byli jednotliví lidé.

Pro Boží děti nastal čas povstat a být posly nové generace lidí, kteří jsou natolik pohlceni Boží slávou, že každá oblast v jejich životě vyzařuje slávu nebe. Tehdy uvidíme úplné naplnění zaslíbení Ježíše, „že brány pekla jí (Církvi) neodolají“ (Matouš 16:18). Přemýšlejte, jaký vliv budeme mít v tomto světě i v přicházejícím světě, když většina z nás bude žít v naprostém sebevydání se Bohu, držet se Jeho cest a tajemství bez kompromisů a výmluv, žít přirozeně v nadpřirozenu.

Hle, dal jsem vám pravomoc šlapat po hadech a štírech, i nad veškerou silou Nepřítele, a naprosto nic vám neublíží“ (Lukáš 10:19).

Musíme ještě v Církvi vidět tento verš naplněný ve všech ohledech v plném rozsahu. Věřím, že budeme na vrcholu toho, když dáme do souladu s Božím Slovem a mocí to, jak žijeme ve všech oblastech našeho života, jako skuteční synové a dcery Boha. Už žádné ředění Jeho pravdy a cest, chceme to v koncentrované formě. Proč čekat, až se něco porouchá, a potom teprve aplikovat Jeho pravdu a cestu? Je lepší způsob – vyhnout se nepotřebnému trápení tím, že uděláme aktivní kroky, abychom tomu předešli.