Bůh vybírá partnera - 6. Druhy lží, které přijali věřící, kteří nejsou v manželství - pokračování 2

20.10.2015 16:58

Lež číslo 3
Svobodný znamená neúplný

Někteří se domnívají že nejsou „úplní“, jestliže nejsou v manželství. Myslí si že potřebují partnera, aby je udělal „úplnými“. Domnívají se, že pro úspěšné manželství je potřeba 50% a 50% – dvou neúplných lidí, kteří společně tvoří „celého“ člověka. To je závažná lež!

Takovým způsobem se vytváří v manželství napětí, pokud jsou na sobě manželé závislí a berou od druhého, aby se cítili úplnými. Jestliže jeden nebo oba vstoupili do manželství prázdní s neustálou potřebou být naplněni, tak se v konečném výsledku navzájem vyčerpají. Pokud je jádrem sobectví, vypuknou problémy.

Bůh neprojektoval manželství tak, aby se spojovali neúplní lidé. Od samotného počátku to byla jedna celistvá osobnost a druhá celistvá osobnost, které byly sjednoceny Bohem. Adam byl úplný když ho Bůh stvořil a neměl pocity osamělosti nebo neúplnosti. Byl naplněný Bohem a byl zaneprázdněn děláním toho, co mu Bůh přikázal dělat.

Byl to Bůh a ne Adam kdo rozhodl, že Adam nemá zůstat sám, že potřebuje pomocníka (Genesis 2). V podstatě, Adam si toho ani nevšiml, neprosil o to, nemanipuloval, nevyžadoval to. Bůh ho prostě uspal, vzal z něho žebro a stvořil Evu. Přivedl Evu k Adamovi, stejně jako přivedl Rebeku Izákovi.

Bůh je jediný, kdo nás může udělat celistvými, dokonalými. Vidíme naši celistvost v Něm. On čeká s otevřenou náručí. „Svobodný a spokojený“ – to je správný přístup.

Lež číslo 4
Svobodný znamená osamělý

Kdo chce mít přátele, ten sám musí být přátelský...“ (Přísloví 18:24 – ruský překlad). Jestliže nemáte přátele je to možná proto, že nejste přátelští. Proto abyste měli přátele je zpočátku potřeba se naučit jak být přátelský a jak být přítelem. Začněte komunikovat s jinými lidmi.

Samota pochází z nepochopení toho, kdo jste v Bohu a z toho, že se bojíte nebo jste příliš pyšní, abyste se stali někomu blízkými přáteli. Možná že jste postavili kolem sebe stěny kvůli bolesti z minulosti. Odsunujete od sebe jiné lidi, aby vás nezranili. Otevřete se a pusťte jiné do svého života.

Na druhé straně jsou ti, kteří mají strach z osamělosti a kteří musí být neustále obklopeni lidmi, jinak upadají do deprese. Bez Ježíše je v našich srdcích prázdnota. Naše srdce naplnily špinavé věci, které musí být odstraněny. Máme sami sebe předložit Bohu, dát Mu všechna naše rozhořčení a strádání. Výměnou za to On naplní naše srdce svou láskou, radostí a pokojem. Nehledejte člověka, aby zaplnil vaši prázdnotu. Najděte celistvost v Něm a nikdy víc se už nebudete cítit prázdnými.

Někdy svobodní, kteří se potýkají s osamělostí, ještě nenašli své místo v Těle Kristově. Svobodní, vy nejste sami. Jste součástí nádherné Boží rodiny. Jste povoláni fungovat a používat svůj život a dary v široké části Boží rodiny. Máte povinnosti vůči rodinám v Kristově Těle. Nesete zodpovědnost za životy a manželství jiných, za jejich děti a vnuky, abyste se za ně modlili, podporovali je a vkládali do nich. Jeden z nejcennějších vlivů na váš život a jedna z nejužitečnějších investic, kterou můžete udělat pokud jste svobodní, je čas strávený s rodinami. Hledejte rodiny, kde se můžete stát jejich částí, milovat je a sloužit, s kterými můžete růst, modlit se a uctívat.

Pravidelná účast v rodinách je zárukou proti sobectví. Pro ty, kteří někdy vstoupí do manželství, není lepší příprava na manželství a učení se.

V činění dobra neochabujme; nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. Tak tedy dokud máme čas, čiňme dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry“ (Galatským 6:9-10).

V nekonečné Boží moudrosti On vybere správnou sestavu lidí, jejichž silné a slabé stránky vás pomohou zformovat takovými, jakými vás On zamýšlel. Hledejte příležitosti, kdy se můžete stát stálým požehnáním pro rodinu, kterou Bůh vloží do vašeho života, takové jako je návštěva dětských sportovních akcí, pochůzky, pomoc při praní a žehlení, nákupy, venčení psa, příprava jídla apod. Rodina vám může nabídnout vzájemné přátelství, lásku, péči, podporu, modlitbu, zodpovědnost a rady. Svobodní mohou nabídnout silnou duchovní podporu při vyučování dětí, také můžete pomoci rodičům, aby mohli být sami a pohlídat jejich děti. Rodiče vám mohou nabídnout trávit čas s jejich rodinou, takže se nebudete cítit osamoceni. Je to pro všechny užitečné, když se svobodní zapojí do života rodiny.

Taková integrace zabezpečuje svobodným pochopení, podporu, pomoc, radu a je také ochranou při jejich chození s Bohem. V rodinném kruhu mohou svobodní přímo pozorovat požehnání, která následují poslušnost Boží vůli a negativní důsledky opovržení Boží vůlí. Pravidelná účast v životě rodin pomáhá odstranit nereálné představy o manželství a výchově dětí.

Svobodní by se neměli bát kontaktovat rodiny. Být s rodinou – to je velká práce, ale také velké požehnání. Je to velká zodpovědnost, která vyžaduje závazek žít takovým životem, který oslavuje Boha. Může to znamenat změnit váš každodenní běžný život tak, abyste byli dostupní a k dispozici k naplnění jejich potřeb. Čím více investic, které jste ochotni udělat pro jiné, tím více bude ovoce.