Bůh vybírá partnera - 6. Druhy lží, které přijali věřící, kteří nejsou v manželství - dokončení

21.10.2015 17:46

Lež číslo 5
Bůh má pro mne spoustu možností ze kterých si mohu vybrat,
s kým vstoupit do manželství

To je humanistický přístup k manželství, který nevyžaduje víru a důvěru k Bohu a Jeho Božské zabezpečení. Myslím si že protože bez víry je nemožné se zalíbit Bohu (Židům 11:6), tak pokud si lidé chtějí sami vybírat a je mnoho možností z jakých vybrat, nepotřebujeme Boha nebo víru, abychom dostali manželského partnera. V takové situaci není žádný důvod Mu věřit.

Neměli bychom být odlišní od světa? Copak Bůh nemá dokonalejší plán, než nechat všechno na nás s naším omezeným poznáním a zkaženým myšlením? Bez Boží účasti jsme schopni dělat chyby a podceňovat srdce, charakter i záměry. Jak si můžeme dovolit vybírat místo toho, abychom to svěřili Bohu?

V Písmu není takové místo, které by potvrzovalo teorii „mnohých“ možností volby, protože pokaždé, když Bůh sestavuje manželství, vybírá jednoho konkrétního člověka, který se bude ideálně hodit k jinému. Nikdy nebyla druhá nebo třetí možnost. Proto jsou jak manželství, tak i celibát dary od Boha. „Každé dobré dání a každý dokonalý dar je shůry, sestupuje od Otce světel, u něhož není proměny ani zatmění z odvrácení“ (Jakub 1:17). Takže jestliže je manželství dar od Boha, nemá také výběr a dání přijít od Něho?

Když Bůh stvořil Evu a dal ji Adamovi, aby byla jeho ženou, On zároveň nestvořil ještě Sally, Brendu a Stiva. Bůh vybral Evu, aby byla jedinou, která se hodí pro Adama a pro povolání a záměr, který s nimi Bůh měl (Genesis 2:18-25). Podobně v případě Izáka a Rebeky (Genesis 24) nebyly jiné možnosti, jen tato jediná.

Bůh se aktivně podílí na vedení celého procesu hledání partnera dle svého výběru: načasování, procesu a dokonce i samotného manželství. Nikdy nepřestaneme potřebovat Jeho účast nebo používat naši víru a důvěřovat Mu ve všem v našem životě, například i v takových věcech, jako naše povolání, služba, místo kde žijeme, změny v životě atd.

Nemluvíme o manželství s ideálním člověkem, ale o manželství s tím, kdo se k vám ideálně hodí – a to může znát jenom Bůh díky své vševědoucnosti. Jenom On vám může vybrat manželského partnera v souladu s povoláním na vašem životě. To přesahuje romantiku. Být v manželství s tím, koho Bůh vybral neznamená, že život bude bez problémů, ale že nevznikne otázka: „Co když jsem si nevzal správného člověka?“. Manželství vyžaduje odhodlání, pokoru, bezpodmínečnou lásku, odpuštění, mnoho práce a umírání sobě, aby fungovalo.

Stejně jako u jiného daru, který nám Bůh dá, musíme být jeho dobrými správci. Neobviňuji Boha, jestli se automobil, kterým mě požehnal, porouchal nebo mu došel benzín. To je jen část technické obsluhy a moje zodpovědnost za to, co mi svěřil. Vzhledem k tomu, že Bůh je základem a od samého počátku v centru vztahu, tak jenom víra a důvěra k Němu jej uskuteční, protože vztah také potřebuje Boží vybavení a naši víru a důvěru k Němu, aby udělal manželství fungujícím a dlouhodobým.

Musím se zmínit o zneužití této otázky. Někdy lidé říkají člověku svou fantazii, že Bůh jim ukázal nebo řekl, že on nebo ona je člověkem, předurčeným pro ně Bohem, dokonce i jestli je to jenom výplod fantazie nebo výsledek vášně. Mně osobně mnoho mužů říkalo, že Bůh jim ukázal, že jsem byla „Jeho volbou“ pro ně. Prostě jsem odpověděla, že Bůh to nikdy neukázal mně, nebo že to nebyl Bůh, ale jenom tělesné přání a to, co to skutečně bylo – problémy s chtíčem. Bez ohledu na skutečnost, že tvrdili, že jejich vize přišla od Boha, byla to jen jejich vlastní fantazie. Hlas, který slyšeli, bylo jejich tělo a to je nebezpečné.

S takovými lidmi budete potřebovat moudrost. Nenechte se zmást. Prověřte to, ale potom s tím už neztrácejte čas. Skončete to ještě před tím, než se začne vytvářet něco lživého a zavádějícího. Kvůli své bezpečnosti se vždy svěřujte rodičům nebo vedoucím v církvi, kterým můžete důvěřovat.

Další výmluva, kterou lidé používají, aby dokázali, že máme na výběr víc než jednoho partnera, je svobodná vůle. Bůh nám dal svobodnou vůli. Neudělal z nás roboty. To je důvod, proč když dáváme naši Bohem danou svobodnou vůli Jemu, dotýká se to Jeho srdce. Naše vůle je v oblasti duše, je kontrolovaná duší, která je lživá a nelze jí důvěřovat (Jer. 17:9). Ale naše vůle je sama o sobě dysfunkční. Pouze tehdy, když dáváme naši vůli Boží vůli, budeme moci činit správná rozhodnutí.

Oblíbil jsem si dělat to, co je ti milé, můj Bože. Tvůj zákon je v mém nitru. Nauč mě dělat to, co je ti milé, vždyť jsi můj Bůh! Tvůj dobrý Duch nechť mě vede po rovné zemi! (Žalm 40:9, 143:10)

Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. (Efezským 5:17).

Dokonce i Ježíš – dokonalý příklad pokoření se Boží vůli – když byl v Getsemanské zahradě v předvečer ukřižování, řekl Otci: „Ne Moje vůle, ale Tvoje ať se stane“ (Matouš 26:39). Mohl si vybrat nejít na kříž, ale On se nepoddal tělu jenom proto, že to bylo těžké a bolestivé. Zřekl se své svobodné vůle, aby naplnil vůli Otce.

Pro radost podstoupil kříž (Židům 12:2). Díval se za hranice své současné situace, viděl budoucnost, která přijde v důsledku Jeho poslušnosti. To Mu dalo radost a sílu jít vpřed. Stejně tak, když dostaneme vizi o naší budoucnosti s manželem, kterého Bůh pro nás vybere a uvidíme, jak se Jeho dokonalý plán rozvíjí a přináší Mu slávu, můžeme vydržet jakékoli těžkosti, které přicházejí.

Výše uvedené pasáže ze svatého Písma nás učí upřímně si přát naplnit Boží vůli ve svém životě. Musíme pochopit a pevně uchopit, co je Boží vůle pro nás. Z nich je jasné, že musíme hledat a poznávat, co je přijatelná a dokonalá Boží vůle v našem životě.

Samozřejmě, že Bůh nás nemůže přinutit vybrat si Jeho vůli, když jde o našeho partnera. Je to naše volba dát přednost Jeho vůli. Měli bychom raději dát přednost Jeho nejlepšímu před tím, co si myslíme naším tělesným omezeným rozumem, že je lepší. Jeho volba je nejlepší. To je důvod, proč žádám lidi, aby neuskutečňovali dobrou volbu, ale jenom Boží volbu.

Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost. Poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky. (Přísloví 3:5-6)

Na vlastní rozum spoléhá jen tupec, kdo ale žije moudře, bude zachráněn. (Přísloví 28:26)

Bůh říká, abychom nedůvěřovali našemu vlastnímu úsudku nebo sobě samému, ale důvěřovali jenom Jemu a hledali Jeho vůli ve všem, co děláme. Pokud to uděláme, ujišťuje nás, že bude vést každý náš krok a budeme v bezpečí. To je dobrý obchod!