Bůh vybírá partnera - 5. Nebezpečí falešných spojení - pokračování 3

16.10.2015 14:33

Duchovní pouto

Falešné duchovní pouto může vzniknout velmi nenápadně, takže si mnozí neuvědomují, že už upadli do této pasti. Silní křesťané – dívka a chlapec – mohou být duchovně spojeni, jestliže se blízce duchovně sdílejí. Když spolu tráví čas, společně se modlí a sdílí spolu duchovní věci i bez jakéhokoli fyzického nebo emocionálního spojení, jejich duchové se propojují a vzniká duchovní spojení.

Neberte si jako modlitebního partnera někoho opačného pohlaví. Když se modlíte o samotě s někým opačného pohlaví, a to zejména pravidelně jako modlitební partneři, vytvoříte falešné emocionální a duchovní pouto. Je lehké zaměnit bratrskou lásku, soucit a dokonce i silné pomazání, které pociťujete, když se modlíte a hovoříte, s romantickou láskou. Když se vztah rozvíjí, je lehké přijmout všechny tyto emoce a myslet si, že vás spojuje Bůh.

Někdy si jeden z těch dvou myslí že je to vztah od Boha a druhý ne. Pokud se vztah rozvíjí a nevede k svatbě, je výsledkem velké zklamání a bolest. Proto buďte opatrní a nemodlete se s člověkem opačného pohlaví. Pokud se duchovně budete spoléhat na tohoto člověka a ne na Boha, budete zraněni.

Pokání, uzdravení a obnovení

Teď se raduji ne proto, že jste byli zarmouceni, ale proto, že jste byli zarmouceni ku pokání. Byli jste zarmouceni podle Boha, takže jste od nás v ničem neutrpěli škodu. Zármutek, který je podle Boha, působí pokání k záchraně, jehož nelze litovat, kdežto zármutek světa působí smrt“ (2. Korintským 7:9-10).

Neexistuje nic takového, co jste možná udělali a krev by to nemohla smýt a odpustit. Taková je moc odpuštění. Je dostupná pro každého, kdo k Němu pokorně přichází ve skutečném pokání. Skutečné pokání vyžaduje opravdovou změnu srdce, myšlení, emocí a skutků a ne jenom modlitbu bez úmyslu skutečné změny duše.

Jak nepříjemně a smutně se můžete cítit poté, co se setkáte s hříchem; modlím se, aby to ve vás pozvedlo Boží zármutek a vedlo vás to k pokání a k Bohu. Bolest může být k dobru, protože když cítíme hlubokou bolest kvůli svému hříchu, Duch svatý může udělat svou práci v našem srdci. Dívejme se na naše pokušení jako na příležitost, abychom se přiblížili k Bohu a k Jeho uzdravení a obnovení nás, a ne jako na překážku, která nám brání jít vpřed.

Učiňte tedy pokání a obraťte se, aby byly vymazány vaše hříchy, ...aby činili pokání, obraceli se k Bohu a konali skutky, které svědčí o pokání“ (Skutky 3:19, 26:20).

Existuje naděje a vykoupení, když uděláte pokání. Pokud se budete každý den obracet k Němu o pomoc, On vám pomůže. Ani jeden den svého života bez Jeho pomoci a vedení! Hledejte pomoc, uzdravení a osvobození skrze pastora a služebníky církve. Dobře se přesvědčte, že je to taková církev nebo služba, která se čestně zabývá vaším problémem v souladu s Božím slovem a jeho normami, a ne taková, která trpí hřích a kompromis. Není důležité, co jste udělali nebo co se vám stalo v minulosti – Bůh vás osvobodí a uzdraví.

Udělal to pro mou přítelkyni. Byla spasená, když byla ještě dítětem, ale v době dospívání odpadla od víry. V té době ztratila své panenství. Jednou už měla dost pocitu viny a studu, protože věděla, že jedná nesprávně. Proto udělala pokání a vrátila se k Bohu. Tehdy poprosila Boha, aby obnovil její panenství a čistotu. Věřila a znala, že Bůh může obnovit to, co ztratila v minulosti. Držela to a věřila, že to už bylo uděláno. Rozhořela se pro Boha a i dnes ještě stále pro Něj hoří. Vdala se za toho jediného správného, kterého jí Bůh vybral. O svatební noci krvácela, jako by byla panna. Bůh obnovil její panenství podle její víry. Chtěla to nejlepší pro svého muže a Bůh viděl její srdce. Je v manželství šťastná, má tři syny a rodina stále chodí v poslušnosti Bohu. Existuje věčná radost pro ty, kteří opustili své hříšné cesty, pro ty, jejichž hříchy jsou odpuštěny a oni chodí ve skutečné svobodě. Jestliže jste udělali opravdové pokání a opustili hříšné cesty, Bůh udělá to stejné i pro vás.